Tháng 10/2017

Him Lam Phú Đông nổi bật trền đường Trần Thị Vững

Tháng 09/2017

Nhà phố đang tiếp tục xây dựng...

Tháng 06/2017

Căn hộ: sơn nước mặt ngoài tầng 13, tường vây đến tầng 19

Tháng 05/2017

Căn hộ đã cất nóc, đang hoàn thiện phần thân tòa nhà

Tháng 04/2017

Căn hộ đang thi công tầng 21, tường vây tầng 19

Tháng 03/2017

Căn hộ đang thi công tầng 17, tường vây đang thi công tầng 6

Tháng 02/2017

Căn hộ đang thi công tầng 17, tường vây đang thi công tầng 6