Ba điều kiện được giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và 2012

Theo Bộ Tài chính, để được giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và 2012 theo QĐ số 2093 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, phải đáp ứng đủ những điều kiện sau.Đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp; Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

Số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại NĐ số 121 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/3/2011) lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 sau khi đã trừ ưu đãi về giảm tiền thuê đất nếu có (với cùng mục đích sử dụng đất thuê, diện tích tính thu tiền thuê đất).