Năm 2020: Bình Dương mở rộng đất đô thị lên 93.576 haCụ thể, kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) có tổng diện tích là 269.443 ha; trong đó: Đất nông nghiệp là 182.028 ha, đến năm 2020 là 160.107 ha; đất phi nông nghiệp là 87.415 ha, đến năm 2020 là 109.336 ha; đất đô thị là 73.980 ha, đến năm 2020 là 93.576 ha và đất du lịch là 3.650 ha, đến năm 2020 là 4.700 ha.

Riêng diện tích đất dành cho khu – cụm công nghiệp thời kỳ đầu (2011 – 2015) là 16.239 ha, đến năm 2020 là 20.336 ha; đất phát triển hạ tầng là 13.272 ha, đến năm 2020 là 16.274 ha; đất xử lý chôn lấp chất thải là 400 ha, đến năm 2020 là 410 ha.