Thị trường bất động sản

HoREA đề xuất lập đơn vị chuyên GPMB

Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) đã đề xuất thành lập tổ chức phát triển quỹ đất chuyên thực hiện việc GPMB nhằm đảm bảo công bằng cho người dân cũng như doanh nghiệp dự án.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng nên phát huy vai trò và hiệu quả họat động của tổ chức phát triển quỹ đất theo điều 41 Luật Đất đai để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các loại đất theo quy hoạch được duyệt.

Tổ chức này sẽ quản lý quỹ đất sạch, đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất để tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh. Làm được điều này, theo ông Châu, sẽ hạn chế được tình trạng khiếu kiện đông người do không công bằng và không minh bạch trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay.

Ông Châu đề xuất tổ chức phát triển quỹ đất nên là doanh nghiệp công ích trực thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố. Tổ chức này phải có đủ quyền hạn để thực thi công vụ, có nguồn vốn do ngân sách cấp đủ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có cơ chế hoạt động linh hoạt, có quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, và có cơ chế kiểm soát để phòng ngừa tiêu cực.

Hiện nay, việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện theo cơ chế Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó, Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. Đối với dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch thì nhà đầu tư được tự thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tác giả: Đình Dũng

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments