Vốn điều lệ của LienVietBank được tăng lên 6460 tỷ đồng

Ngày 24/6/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành văn bản số 4856/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Liên Việt.

Theo đó, LienVietBank được chấp thuận việc LVB tăng vốn điều lệ từ 5.650 tỷ đồng lên 6.460 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông LVB thông qua ngày 27/5/2011.

Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của LienVietBank chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông LienVietBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.