Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 của Tập đoàn Him Lam

Tập đoàn Him Lam vừa tiến hành tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và trình bày kế hoạch năm 2011 của tất cả các đơn vị thành viên. Hội nghị diễn ra từ ngày 06/04/2011 đến ngày 08/04/2011 tại Hà Nội cho 11 đơn vị phía Bắc và từ ngày 13/04/2011 đến ngày 15/04/2011 tại thành phố Hồ Chí Minh cho 10 đơn vị phía Nam, với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ, Khối Quản lý Doanh nghiệp - phụ trách hoạt động kiểm soát các đơn vị thành viên, đại diện của Công ty tư vấn GMC và toàn thể Ban lãnh đạo của các đơn vị thành viên.


Buổi hội nghị diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở. Lãnh đạo của các đơn vị thành viên đã thuyết trình báo cáo kết quả đạt được, những điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị, những mặt hạn chế, những việc còn chưa làm được trong năm qua, đồng thời nêu ra những cơ hội, thách thức và hoạch định chiến lược phát triển cho năm tới trong kế hoạch kinh doanh của mình. Ban lãnh đạo Công ty mẹ, khối Quản lý Doanh nghiệp và đại diện của Công ty tư vấn cũng đã chất vấn, tìm hiểu thêm các vấn đề còn chưa rõ, bất hợp lý trong các báo cáo. Tại hội nghị, Ông Trần Văn Tĩnh – Tổng giám đốc Công ty mẹ đưa ra những nhận định sâu sắc, định hướng phát triển, điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch kinh doanh từng đơn vị thành viên.

 

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả đã đạt được cũng như những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh năm 2010 đồng thời triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2011 theo định hướng chiến lược phát triển các lĩnh vực đầu tư của Công ty mẹ đề ra.