Ngân hàng Liên Việt xây dựng tốt cơ sở dữ liệu tài sản đảm bảo

Ngân hàng Liên Việt là "Đơn vị có báo cáo thông tin về tài sản đảm bảo tiền vay tốt nhất", theo Quyết định 05/QĐ-TTTD ngày 13/1/2011 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng của Ngân hàng Nhà nước về việc khen thưởng thực hiện xuất sắc chế độ báo cáo thông tin tín dụng năm 2010.


Cùng được khen thưởng với Ngân hàng Liên Việt có Ngân hàng Đông Nam Á, Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long.


 
Các ngân hàng này được thưởng theo các tiêu chí như chất lượng báo cáo, mức độ chính xác, đầy đủ của thông tin và năng lực đáp ứng thời hạn báo cáo.